przyczynki i recenzje (lista wg autorów)

Poniższa lista jest uporządkowana alfabetycznie wg autorów.

 

Bertoccho, Irma,
Chrystus jest zmartwychwstałym. Medytacja
[3(2002), PV 2]
„Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić” (Mk 1, 40). Uzdrowienie w perspektywie chrystologicznej [6(2003), PM 1]

Grodź, Stanisław,
Afrykańska chrystologia inkulturacji: ujęcie historyczno-bibliograficzne (do końca XX w.) [8(2003], PM 3]

Kędziora, Katarzyna,
Pełnia miłosierdzia Bożego ukazana przez Chrystusa Zmartwychwstałego na podstawie perykopy J 20, 19-23 [1(2002), PP 1]

Królikowski, Janusz,
II Sobór Nicejski - 787 rok. Status teologiczny obrazu Chrystusa [8(2003), PM 1].
Chrystologia dzisiaj. Kilka uwag w świetle Deklaracji
Dominus Iesus [2(2002), PM 1]
Chrystologia egzystencjalna Nocy Bożego Narodzenia [4(2002), PS 2]
Chrystologia ex visu, [13(2004), PM 1]
Duchowość paschalna. Kilka uwag dogmatycznych [2(2002), PS 1]
Europa i Jezus Chrystus. Kilka uwag teologicznych o współczesnym europejskim problemie kulturowym [10(2004), PV 1].
Fragment o Jezusie Chrystusie Pośredniku [1(2002), PS 2]
Jedność Jezusa Chrystusa [11(2004), PS 1]
Jezus Chrystus, Maryja i początek Kościoła [2(2002), PM 2]
Jezus Chrystus - Syn Boży - Medytacja [3(2002), PV 1]
Jezus Chrystus i kapłaństwo [4(2002), PV 1]
Jezus Chrystus objawia człowieka człowiekowi[13(2004), PS 1]
Jezus Chrystus świętego Tomasza z Akwinu [4(2002), PS 1]
Kosmiczne królowanie Chrystusa [16(2005), PM 1]
Kryterium doktrynalne w teologii obrazu. Chrystologia ex visu, część 2, [15(2005), PM 1]
Mała katecheza o Jezusie Chrystusie [4(2002), PV 2]
Pokora wcielonego Boga - Medytacja [4(2002), PV 3]
Słowo stało się ciałem [10(2004), PS1]
Wcielenie Słowa i eklezjologia w Summa Theologiae Tomasza z Akwinu. Ecclesia Christi – 2 [8(2003), PM 1];
Wcielenie Słowa jako podstawa teologii ikony według świętego Teodora Studyty [5(2003), PM 1]
Tajemnica, cud i historia. Trzy wymiary zmartwychwstania Jezusa Chrystusa [1(2002), PS 1]

Majewski, Józef,
Jezus Judasza
[3(2002), PS 1]
Zaskakujące drogi chrystologii azjatyckiej [3(2002), PS 3]

Niemirowski, Tadeusz,
O możliwości powtórnego wcielenia Chrystusa, [14(2004), PM 1]

Romejko, Adam, [sylwetka]
Trzy poniższe teksty stanowią tryptyk:
Teoria mimetyczno-ofiarnicza – wprowadzenie do antropologii René Girarda [DULOS 7(2003), PM 1];
„Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje” (Hi 19,25) – idea ofiary w myśli René Girarda [DULOS 7(2003), PM 2];
Dramat zbawienia – Raymunda Schwagera teologiczna recepcja i transformacja koncepcji mimetyczno-ofiarniczej
[DULOS 7(2003), PM 3].

Siwek, Krzysztof
„Ekspozycja chrystologii Janowej w mowie o chlebie życia (J 6, 22-59). Studium literacko-egzegetyczne (Prezentacja rozprawy doktorskiej) [7(2003), PP 1]

Strzelczyk, Grzegorz,
Communicatio idiomatum i chrystologia Nowego Testamentu. Kilka uwag metodologicznych [2(2002), PS 3]
Hermeneutyka Beauchampa a interpretacja dogmatu chrystologicznego [2(2002), PS 2]
Model chrystologiczny Cyryla Aleksandryjskiego. Hipoteza
[5(2003), PS 1]
Zaprojektowani w Chrystusie. Jeśli wcielenie było zamierzone niezależnie od grzechu... [11(2004), PS 2]
Synteza rozprawy doktorskiej: Communicatio idiomatum. Lo scambio delle proprietà. Storia, status quaestionis e prospettive [12(2004), PP 1]
[rec.:] Paul Beauchamp,  L'un et l'autre Testament, Paris 1976,1991 [1(2002), R 1]
[rec.:] Richard Cross, The Metaphysics of the Incarnation. Thomas Aquinas to Duns Scotus, [Oxford University Press] Oxford 2002 [9(2003), R 1]
[rec.:] Joseph Doré, Bernard Lauret, Joseph Schmitt, Christologie, [Cerf] Paris 2003 [6(2003, R 1].
[rec.:] Hubertus Drobner, Person-Exegese und Christologie bei Augustinus. Zur Herkunft der Formel una persona, Leiden 1986 [3(2002), R 1]
[rec.:] La responsabilité des théologiens. Mélanges offerts a Joseph Doré, Paris 2002 [2(2002), R 2]
[rec.:] Roberto Nardin, Il Cur Deus homo di Anselmo d'Aosta. Indagine storico-ermeneutica e orizzonte tri-prospettico di una cristologia, [Lateran University Press] Roma 2003 [7(2003), R 1].
[rec.:] Gerald O'Collins, Incarnation, Continuum, London-New York 2002 [3(2002), R 3]
[rec.:] Christoph Schönborn, Gott sandte seinen Sohn. Christologie, Bonifatius, Padernborn 2002 [4(2002), R 2]
[rec.:] Bernard Sesboüé, Tout récapituler dans le Christ. Christologie et sotériologie d'Irénée de Lyon, Desclée, Paris 2000 [4(2002), R 1]
[rec.:] Albert Vanhoye, La Lettre aux Hébreux. Jésus-Christ, médiateur d'une nouvelle alliance, Paris 2002 [2(2002), R 1]
[rec.:] Silvano Zucal (red.), Cristo nella filosofia contemporanea, Cinisello Balsamo 2000, 2002 [2(2002), R 3]

Szymik, Jerzy, [sylwetka]
Jezus Chrystus jest naszą nadzieją
[10(2004), PM 1]
Zgorszenie Wcieleniem
[3(2002), PS 2]

Woźniak, Robert,
[rec.:] González de Cardedal, Olegario, Cristología, B.A.C., Madrid 2001 [3(2002), R 2]